STARTS INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD

privacy-policy

Starts Corporation Inc. / Privacy Policy

Starts Corporation Inc. và các công ty trong tập đoàn của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Công ty”) nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ và xử lý đúng cách Thông tin cá nhân của khách hàng, khách hàng và người xin việc, v.v. (sau đây gọi chung là “Khách hàng”) trong hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ nỗ lực hết sức để quản lý và bảo vệ những thông tin đó một cách cẩn thận nhất. Chính sách này thiết lập chính sách cơ bản của Công ty về việc bảo vệ và xử lý Thông tin cá nhân đó. Việc đảm bảo xử lý thích hợp Thông tin cá nhân cụ thể và số cá nhân theo “Đạo luật chuẩn bị, v.v. của các Đạo luật liên quan đi kèm với việc thực thi Đạo luật sử dụng, v.v. trong Thủ tục hành chính về số để nhận dạng cá nhân cụ thể” (“Đạo luật số của tôi” “) sẽ được điều chỉnh bởi “Chính sách cơ bản về xử lý thông tin cá nhân cụ thể” được thiết lập riêng.

1.Định nghĩa
 1. Thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến một cá nhân đang sống (tên, giới tính, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, nơi làm việc, tình trạng gia đình, chi tiết hợp đồng, chi tiết tài sản cho thuê, tài sản danh mục đầu tư và bảo hiểm đã mua, v.v.) có thể tự mình hoặc kết hợp với các thông tin khác để phân biệt hoặc nhận dạng Khách hàng, các ký hiệu và mã mà các đặc điểm vật lý có thể nhận dạng cá nhân đã được chuyển đổi (dấu vân tay, mẫu tĩnh mạch lòng bàn tay, dấu giọng nói, mống mắt và khuôn mặt). dữ liệu, v.v.) và các số và mã được gán cho các cá nhân có thể nhận dạng cá nhân (số hộ chiếu, số lương hưu quốc gia, số thẻ bảo hiểm, số giấy phép lái xe và các số thẻ bảo hiểm khác nhau, v.v.).
 2. Dữ liệu cá nhân nghĩa là Thông tin cá nhân của Khách hàng do Công ty xử lý đã được sắp xếp để có thể tìm kiếm một cá nhân cụ thể và thông tin có thể được truy xuất qua máy tính bằng chức năng truy xuất hoặc được lưu giữ theo cách để có thể dễ dàng tìm kiếm Thông tin cá nhân cụ thể theo các luật và quy định nhất định.
 3. Dữ liệu cá nhân được lưu giữ có nghĩa là Dữ liệu cá nhân của Khách hàng do Công ty xử lý, do chính Công ty chuẩn bị và tổ chức và qua đó Công ty có quyền tiết lộ hoặc chỉnh sửa nội dung đó. Tuy nhiên, với điều kiện là điều này không bao gồm dữ liệu được quy định trong luật pháp và quy định.
2.Phương thức thu thập thông tin cá nhân
Công ty sẽ thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng thông qua các phương tiện hợp pháp và công bằng.
3.Sử dụng thông tin cá nhân
 1. Trừ khi pháp luật có quy định khác, khi Khách hàng cung cấp Thông tin cá nhân, Công ty phải nêu rõ mục đích sử dụng thông tin đó trước. Để biết chi tiết về mục đích sử dụng, vui lòng xem 1. “Mục đích sử dụng thông tin cá nhân” trong Các vấn đề được công bố công khai kèm theo đây.
 2. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Công ty chỉ được sử dụng Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trong phạm vi mục đích sử dụng đã nêu rõ trước và chỉ trong phạm vi cần thiết để thực hiện dịch vụ.
4.Sử dụng chung dữ liệu cá nhân và ủy thác kinh doanh
Để thực hiện các dịch vụ của mình, Công ty có thể cùng sử dụng Dữ liệu cá nhân với và giữa Công ty (bao gồm các công ty thuộc Tập đoàn), các bên nhận quyền và đối tác liên minh kinh doanh và/hoặc ủy thác việc xử lý dữ liệu đó cho bên thứ ba theo các điều khoản của 2. “Sử dụng chung thông tin cá nhân” trong các vấn đề được công bố công khai kèm theo đây. Trong trường hợp này, Công ty sẽ giám sát chặt chẽ bên thứ ba nói trên để đảm bảo xử lý nghiêm ngặt Thông tin cá nhân của Khách hàng.
5.Cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba
Trừ khi có quy định khác trong luật và quy định, v.v., Công ty sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của Khách hàng.
6.Các biện pháp kiểm soát an ninh đối với dữ liệu cá nhân được lưu giữ
Công ty sẽ bảo vệ và quản lý Thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu giữ bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý và phù hợp về hệ thống tổ chức và công nghệ thông tin và viễn thông cũng như thực hiện các biện pháp chống tội phạm chung.
7.Tiết lộ, chỉnh sửa và đình chỉ sử dụng, v.v. Dữ liệu cá nhân được lưu giữ

Công ty thừa nhận rằng Khách hàng có quyền yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa và đình chỉ sử dụng, v.v. Dữ liệu cá nhân được lưu giữ của chính họ và nếu nhận được yêu cầu đó, Công ty sẽ phản hồi ngay lập tức theo luật pháp và quy định. Tuy nhiên, với điều kiện là Công ty có thể từ chối chấp nhận yêu cầu xóa toàn bộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được Công ty lưu giữ trong các trường hợp sau.

 1. Nó cản trở việc thực hiện các thỏa thuận, việc cung cấp, v.v. các dịch vụ sau hoặc việc thực hiện các dịch vụ của Công ty
 2. Nó cản trở Công ty thực hiệnthực hiện nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Để biết thêm thông tin về thủ tục yêu cầu như vậy, hãy xem 4 “Các yêu cầu khác nhau liên quan đến thông tin cá nhân được lưu giữ” trong Các vấn đề được tiết lộ công khai kèm theo đây.

8.Công bố công khai và sửa đổi chính sách
Chính sách này sẽ được công bố công khai trên trang web của Công ty (http://www.starts.co.jp/). Ngoài ra, bản in của Chính sách này sẽ luôn được cung cấp tại trụ sở chính và các văn phòng khác. Chính sách này có thể được sửa đổi khi cần thiết. (Thông tin mới nhất sẽ được đăng tải trên website.)
9.Yêu cầu và thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân

Công ty sẽ chỉ định một viên chức làm Quản trị viên bảo vệ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm bảo vệ và quản lý Thông tin cá nhân một cách thích hợp, đồng thời sẽ tăng cường hơn nữa việc bảo vệ và quản lý Thông tin cá nhân bằng cách chỉ định cụ thể Phòng Tổng hợp làm bộ phận phụ trách .

Giám đốc Thông tin Cá nhân, Phòng Tổng hợp, Starts Corporation Inc.

Bắt đầu Tòa nhà Yaesu Chuo, 3-4-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo (103-0027)
ĐT: 03-6202-0111 / Địa chỉ email: startedgroup@starts.co.jp

Được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2005
Sửa đổi một phần vào ngày 1 tháng 10, ngày 19 tháng 10 và ngày 23 tháng 10 năm 2005
Sửa đổi một phần vào ngày 31 tháng 1 và ngày 11 tháng 4 năm 2006
Sửa đổi một phần vào ngày 1 tháng 10 năm 2008
Sửa đổi một phần vào ngày 25 tháng 7 năm 2013
Sửa đổi một phần vào ngày 11 tháng 11 năm 2014
Sửa đổi một phần vào ngày 1 tháng 1 năm 2016
Sửa đổi một phần vào ngày 30 tháng 5 năm 2017
Sửa đổi một phần vào ngày 1 tháng 4 năm 2022

Thành lập Công ty Cổ phần Inc.
Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Kazuo Isozaki

Matters to be Publicly Disclosed (Appendix to the Privacy Policy)

1.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Starts Group điều hành nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau nhằm hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có cuộc sống tốt hơn và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp trong phạm vi cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh đó. Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân như được mô tả tại (1) bên dưới.

 1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  1. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh của Starts Group và cung cấp các dịch vụ sau đó
  2. Các hoạt động bán hàng đi kèm với việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nêu trên (chẳng hạn như chuẩn bị, gửi và giao các tài liệu khác nhau cũng như cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chiến dịch, v.v.)
  3. Các thủ tục khác nhau liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở trên (chẳng hạn như các khoản vay, giấy phép và sự cho phép, đăng ký và thực hiện nhiều thủ tục khác thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi như một phần chức năng đại lý của chúng tôi)
  4. Cải tiến các sản phẩm và dịch vụ khác nhau cũng như phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới liên quan đến hoạt động kinh doanh của Starts Group
  5. Hoạt động tuyển dụng và tuyển dụng của Starts Group
  6. Hoạt động dịch vụ thành viên của Starts Group
  7. Bất kỳ và tất cả các vấn đề liên quan đến bất kỳ mục đích nào nêu trên
 2. Hoạt động kinh doanh chính của Starts Group (cả ở Nhật Bản và nước ngoài)
  1. Đề xuất việc sử dụng đất, nhà
  2. Hợp đồng quy hoạch, đề xuất, thiết kế, giám sát thiết kế, thi công và giám sát thi công, v.v. của các công trình khác nhau
  3. Hợp đồng thiết kế, giám sát thiết kế, xây dựng và giám sát xây dựng, v.v. cho các công trình kỹ thuật dân dụng, công trình ngoài trời, công trình cảnh quan và các công việc xây dựng khác liên quan đến các tòa nhà khác nhau
  4. Hợp đồng lập quy hoạch, đề xuất, thiết kế, giám sát thiết kế, thi công và giám sát công trình, v.v. cho các công việc cải tạo, cải tạo và bảo trì, sửa chữa các công trình khác nhau
  5. Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, thiết bị nhà ở… và phát triển thiết bị nhà ở…
  6. Mua bán đất đai, nhà cửa và bất động sản khác
  7. Đại lý, môi giới mua bán, cho thuê đất đai, nhà cửa và bất động sản khác
  8. Cho thuê bất động sản nhà đất, nhà cửa và bất động sản khác
  9. Ủy thác, khoán quản lý đất đai, nhà cửa và bất động sản khác
  10. Hợp đồng dọn dẹp đất đai, nhà cửa, bất động sản khác và sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, thiết bị
  11. Hợp đồng quản lý bất động sản cho thuê bao gồm cả việc hạch toán và thanh toán tiền thuê bất động sản
  12. Khảo sát, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, giám sát, kỹ thuật, quản lý và tư vấn, v.v. liên quan đến sử dụng đất, phát triển cộng đồng, phát triển đô thị, tạo đất và cải thiện môi trường, v.v.
  13. Khảo sát, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, giám sát, kỹ thuật, quản lý và tư vấn, v.v. dựa trên các vấn đề, v.v. do các cơ quan chính phủ yêu cầu, v.v.
  14. Phát triển, bán hàng, đại lý và môi giới chứng khoán, giới thiệu khoản vay mua nhà và tư vấn về vận hành các sản phẩm tài chính, v.v.
  15. Đại lý bán hàng trọn đời ibảo hiểm, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm ngắn hạn số tiền nhỏ, v.v.
  16. Quy hoạch, phát triển và vận hành quỹ đầu tư bất động sản và ký kết hợp đồng quỹ đầu tư bất động sản
  17. Sản xuất, kinh doanh chìa khóa và các sản phẩm liên quan đến chìa khóa
  18. Xuất bản các loại tạp chí, sách thông tin, v.v.
  19. Phát triển, sản xuất, vận hành trang web và ký kết hợp đồng trang web
  20. Lập kế hoạch và điều hành các sự kiện khác nhau và ký kết hợp đồng với các sự kiện đó
  21. Đại lý quảng cáo
  22. Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc khảo sát khác nhau bao gồm nghiên cứu thị trường, v.v. và ký hợp đồng thực hiện
  23. Lập kế hoạch, bán hàng, bán hàng đại lý, trung gian và điều hành các chuyến đi khác nhau
  24. Quy hoạch, phát triển và vận hành khách sạn và các cơ sở lưu trú khác và ký kết hợp đồng
  25. Lập kế hoạch, phát triển và vận hành các cơ sở đào tạo và ký hợp đồng xây dựng cơ sở đào tạo
  26. Quy hoạch, phát triển và vận hành nhà hàng, cửa hàng, hiệu sách và ký kết hợp đồng
  27. Lập kế hoạch, phát triển và vận hành các nhà tập thể, nhà dưỡng lão và các cơ sở hỗ trợ khác cho người cao tuổi, nhà trẻ, v.v. và hợp đồng ký kết các hoạt động này
  28. Phát hành thẻ tín dụng, v.v.
  29. Quy hoạch, phát triển và vận hành các sân gôn, khu nghỉ dưỡng và hợp đồng liên quan
  30. Lập kế hoạch, phát triển, kinh doanh, đại lý, môi giới mua bán thẻ hội viên chơi gôn, hội viên khu nghỉ dưỡng, v.v.
  31. Cho vay và thu nợ, v.v.
  32. Hòa giải cho các doanh nghiệp Starts Group hoạt động dưới hình thức nhượng quyền thương mại hoặc liên minh kinh doanh
  33. Hỗ trợ công việc kế toán cá nhân và doanh nghiệp và hỗ trợ công việc thành lập công ty, thừa kế và duy trì hoạt động kinh doanh
  34. Quản lý, điều hành cơ sở thương mại
  35. Quản lý phòng trưng bày nghệ thuật
  36. Quản lý cho thuê phòng họp
  37. Kinh doanh dược phẩm
  38. Kinh doanh bảo lãnh cho người thuê nhà
  39. Kinh doanh đưa đón công nhân
  40. Kinh doanh bảo vệ
  41. Bất kỳ và tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nêu trên
2.Sử dụng chung thông tin cá nhân

Starts Group sẽ cùng sử dụng bất kỳ thông tin khách hàng nào có được từ các công ty trong tập đoàn của Công ty, các công ty mà Công ty đã thực hiện các thỏa thuận nhượng quyền thương mại và các công ty mà Công ty đã thành lập liên minh kinh doanh với và giữa các công ty đó trong phạm vi được mô tả trong “1. Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân” ở trên nhằm cung cấp hiệu quả các dịch vụ toàn diện cho Khách hàng của chúng tôi nhằm hỗ trợ họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi công ty cùng sử dụng thông tin khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin đó của chính mình, tuy nhiên, Starts Corporation Inc. sẽ là công ty chịu trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm chung và riêng về việc sử dụng chung của các công ty đó.

 1. Dữ liệu cá nhân của khách hàng được sử dụng chung
  Tên, giới tính, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, nơi làm việc, tình trạng gia đình, chi tiết hợp đồng, chi tiết về tài sản thuê, số ID khác nhau, tài sản danh mục đầu tư và bảo hiểm đã mua cũng như các vấn đề khác được cho là cần thiết để đạt được mục đích sử dụng nêu trên. Tuy nhiên, điều này sẽ được giới hạn ở các mục tối thiểu cần thiết.
 2. Phạm vi các công ty cùng sử dụng

  (Tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2023)
  ※ Xin lưu ý rằng Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao do tổ chức lại công ty (sáp nhập và chia tách công ty, v.v.).

3.Xử lý thông tin cá nhân trên trang web Công ty
 1. Khách hàng có thể xem hầu hết các sản phẩm và dịch vụ cũng như hồ sơ của Công ty mà không cần cung cấp Thông tin cá nhân của mình khi truy cập trang web của Công ty. Tuy nhiên, với điều kiện là Khách hàng có thể cần cung cấp Thông tin cá nhân của mình trong các trường hợp sau. Trong những trường hợp này, thông tin sẽ được bảo vệ và xử lý theo “Chính sách bảo mật” của Công ty.
  1. Khi yêu cầu hoặc tìm hiểu các tài liệu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty hoặc tài liệu quảng cáo của Công ty, v.v.
  2. Khi đặt chỗ hoặc tìm hiểu bất kỳ cơ sở nào của Công ty, v.v.
  3. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ cụ thể nào (đăng ký nhận bản tin email hoặc thành viên của Hội Hữu nghị, v.v.)
  4. Khi đăng ký hoặc tham gia bất kỳ chiến dịch, sự kiện nào
  5. Khi trả lời bảng câu hỏi, v.v.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về việc xử lý Thông tin cá nhân của Khách hàng trên bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết từ trang web của Công ty. Vui lòng xác nhận chính sách bảo mật và ghi chú của các trang web được liên kết.
 3. Cookie
  Một số trang trên trang web của Công ty sử dụng “Cookie” thu thập lịch sử duyệt web của Khách hàng để cho phép họ sử dụng trang web của Công ty thuận tiện hơn và cung cấp các dịch vụ trên đó cũng như nhằm mục đích tiến hành phân tích người dùng và đặt quảng cáo, v.v. trên web . Cookie là một tệp văn bản xác định máy tính của Khách hàng trên các trang web và là số sê-ri được truyền từ máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của Khách hàng. Cookie không chứa Thông tin cá nhân. Khách hàng có thể đặt trình duyệt của mình chặn cookie nếu muốn. Khách hàng vẫn có thể sử dụng trang web của Công ty ngay cả khi họ đã chặn cookie nhưng có thể không sử dụng được một số chức năng. Công ty có thể lưu trữ và tham khảo “cookie” thông qua bên thứ ba theo thỏa thuận ủy thác dịch vụ với bên thứ ba mà Công ty ủy thác phân phối quảng cáo.
4.Các yêu cầu khác nhau liên quan đến thông tin cá nhân được lưu

Công ty sẽ đáp ứng mọi yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ sử dụng, xóa và nhiều yêu cầu khác liên quan đến Thông tin cá nhân được lưu giữ như sau:

 1. Liên hệ với bộ phận yêu cầu

  Giám đốc Thông tin Cá nhân, Phòng Tổng hợp, Starts Corporation Inc.

  Bắt đầu Tòa nhà Yaesu Chuo, 3-4-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo (103-0027)
  ĐT: 03-6202-0111 / Địa chỉ email: startedgroup@starts.co.jp

 2. Thời gian xử lý yêu cầu và phương thức yêu cầu
  Công ty sẽ chấp nhận các yêu cầu được thực hiện qua đường bưu điện, trực tiếp tại Công ty, qua điện thoại hoặc qua e-mail trong các ngày làm việc của Công ty từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, tại bàn liên hệ ở trên. Trong trường hợp này, khách hàng phải đồng ý với “(3) Các vấn đề đã thỏa thuận” bên dưới. Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của Khách hàng nếu họ không đồng ý.
 3. Các vấn đề được thỏa thuận
  Khi đưa ra yêu cầu với Công ty, Khách hàng phải hợp tác như sau.

  1. Điền vào phiếu yêu cầu theo mẫu do Công ty quy định;
  2. Xác minh danh tính của họ bằng cách xuất trình giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan chính phủ cấp có ảnh chụp khuôn mặt của họ (bản sao không được chấp nhận);
  3. Nếu yêu cầu được thực hiện bởi người được ủy quyền chứ không phải do chính Khách hàng thực hiện, hãy xác minh danh tính của người được ủy quyền và các tài liệu chứng minh quyền được ủy quyền (chẳng hạn như thư ​giấy ủy quyền có dán con dấu đã đăng ký của Khách hàng và giấy chứng nhận con dấu đã đăng ký của Khách hàng);
  4. Tổ chức phỏng vấn nhân sự của Công ty;/li>
  5. Lưu ý rằng có thể mất nhiều ngày sau khi nhận được yêu cầu để Công ty trích xuất Thông tin cá nhân liên quan và chuẩn bị các biện pháp, phản hồi và giải thích thích hợp;
  6. Lưu ý rằng, sẽ không phát sinh phí xử lý đối với các yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để xác minh danh tính, v.v. của người đưa ra yêu cầu miễn là chúng chỉ yêu cầu xác minh chung, phản hồi yêu cầu và sự chuẩn bị của một báo cáo cho yêu cầu. Tuy nhiên, với điều kiện là phí xử lý hợp lý, v.v. có thể được tính để trang trải các chi phí thực tế phát sinh đối với các yêu cầu vượt quá phạm vi nêu trên hoặc yêu cầu xử lý đặc biệt, v.v.;
  7. Khi có yêu cầu, Công ty sẽ lưu trữ và quản lý mẫu yêu cầu đã gửi và các tài liệu đính kèm (như giấy tờ tùy thân, v.v.) làm hồ sơ về yêu cầu của bạn.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.